Ramazan Ayının Fazileti - BARIŞ SANIGÖK

27 Nisan 2021 Salı 00:47

Selmân-i Fârisî bir hadîs-i şerîfi şöyle bildirmiştir: “Rasûlallâh Hz. Muhammed (s.a.â) Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki:

“Ey müslümanlar!

Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece (Kadir gecesi) bin aydan daha hayırlıdır. Allâh-u Teâlâ, bu ayda, her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, gece namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için, ufak bir iyilik yapmak, başka ayda bir farz eda etmek gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka aylarda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır, sabıredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mûminlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teâlâ onu Cehennem ateşinden azad eder.

O oruçlunun sevabı kadar, ona verilir.” Ashâb-ı Kiram dediler ki: “Yâ Rasûlâllah, her birimiz, bir oruçluya iftar edecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.” Rasûlallâh Hz. Muhammed (s.a.â) Efendimiz buyurdu ki: “Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açana da, biraz süt ikram edene de, bu sevab verilecektir. Bu Ramazan ayı öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azad olmaktır. Bu ayda, işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifleten yöneticileri, amirleri, kumandanları ve müdürleri, Allâh-u Teâlâ affedip, Cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız!

Bunun ikisini Allâh-u Teâlâ çok sever. Bunlar Kelime-i Şehâdet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allâh-u Teâlâ’dan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden O'na (c.c.) sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır.”

Rasûlallâh Hz. Muhammed (s.a.â) bir başka hadîs-i şerifinde şöyle buyururlar: “Receb ayı ümmetimin ayıdır. Diğer aylara göre onun fazileti, ümmetimin diğer ümmetlere fazileti gibidir. Şaban ayı benim ayımdır. Onun diğer aylara üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan ayı da Allâh'ın (c.c) ayıdır. Diğer aylara nazaran onun fazileti, Allâh'ın (c.c), mahlûkatına üstünlüğü gibidir.”

(Muhammed Rebhâmî, Riyâd’ün Nâsihîn, s.206; Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn, s.375)

Ramazan Ayında Okunacak Dualar

İlk On (10) gün:

Ramazan ilk 10 gün

“Yâ erhame’r- râhimîn”

Türkçe Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allâh’ım!

İkinci On (10) gün:

Ramazan ikinci 10 gün

“Yâ ğaffârû’z- zûnub”

Türkçe Anlamı: Ey günahları bağışlayan Yüce Allâh’ım!

Son On (10) gün:

Ramazan son 10 gün

“Yâ ‘atîka’r- rikâb”

Türkçe Anlamı:  Ey kullarını a‘zâd eden Yüce Allâh’ım!

Hatırlatma: Bu duâlar günlük istediğiniz kadar zikir yapılabilir.

Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden bi-izni’llêhi Teaâlâ muhâfaza olunur.

Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Ankebût Sûresi ve Rûm Sûresi okunmasında fayda vardır.

Ramazan-ı şerîfin her gecesinde İhlâs Sûresi ve Kadir Sûresi  okumak çok sevaptır.

Duâ-i Arş

(Ramazân ayının evvelinde veyâ ortasında veya son gününde üç kere okunmasını tavsiye eden hadisler var)

Duâ-i Arş

Bismillêhirrahmênirrahîm

“Allâhu Rabbun ahadun samedun ferdun li’l-‘âlemine, neb8yyine Muhammedin erselehu mubeşşiran. li’l-kêfirîne munzirûne munziran mine’n-nâri ve mûnziran nebiyyinê Muhammedun ahadun, hamidun ve kasimun ve şêhidun li’l-mûminîne ve kâimun nebiyyinê Muhammedun ve huve nebiyyu’l- Mustafâ sallallâhu teâlâ aleyhi ve ehlihi sellem. Ve’l-imêmu’l-murtezâ, ve’r-resûlu’l- muctebê, nebiyyinê Muhammedun huve’r-resûlu’l-murselu, sâhibu’l-kitêbi, munzirun ve’l-kitêbu’l-mecdû, nebiyyinê Muhammedun sâhibu’l-livê’i ve’l-minberi ve’l-burâki’l- ezheri ve’r-rızâ’i ve’l-kevseri nebiyyinê Muhammedun ve zeynu’l-cinêni Ahmedun, ‘abdun mutî‘un, ‘âdilun, ‘abdun, cevêdun, nêfi‘un, li’l- mûşrikine kâilun, nebiyyinê Muhammedun ve şefî‘unê Muhammedun ve rasûlunê Muhammedun fahrun lenê Muhammedun hayrun li’l-‘âlemine şefî‘un li’l-mûznibîne ve’l-mucrimine, nebiyyinê Muhammedun ihtêrahu ve erselehu fî halkîhi şerrafehu, yuhibbuhu nebiyyinê Muhammedun sallallâhu ‘alê seyyidinê Muhammedin ve ehlihî ve sahbihî ecmeine bi-rahmetike yê erhame’r- rahimîn.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh (c.c.) tek olan ve Rabb olandır, herkes O’na muhtaçtır, O hiç kimseye muhtaç değildir. Hz. Muhammed (s.a.â) Efendimizi âlemlere müjdeleyici olarak gönderendir. Kâfirleri ateşle korkutucudur. Korkutucu olan Efendimiz (s.a.â) tektir. Övülen ve mü’minlere şâhid olandır. Efendimiz (s.a.â) seçilmiş nebî râzı olunan önder ve seçkin elçidir. O (s.a.â) gönderilmiş elçidir. Kitap sâhibi korkutucu nebîdir. Efendimiz (s.a.â) sancak, minber, burak, rızâ makamı ve kevser sâhibidir. Gönüllerin süsü Ahmed (s.a.â)’dir.

İtaatkar adâletli, cömert, faydalı bir kuldur. Müşriklere (hakkı) anlatan, âhirette bize şefaatçi olandır. Hz. Muhammed (s.a.â) bizim iftiharımızdır. Âlemlerin en hayırlısı, günahkarların şefaatçisidir. Hz. Muhammed (s.a.â), Cenâb-ı Hakk’ın seçip gönderdiği, mahlûkâtın içinde şerefli kıldığı Efendimizdir. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allâh’ım! Rahmetinle Efendimize, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Ramazan Ayında Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar

«Aziz ve celîl olan Allah-u Teâlâ buyurdu ki: Adem oğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. O, benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim.» Oruç, ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu günde fena lakırdı söylemesin; kavga etmesin. Şayet birisi ona sebbeder veya ona çatıp çekişirse, «Ben oruçluyum» desin. Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinçten birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyle Allah’a kavuştuğu andır.» (Müslim)

— AKŞAM ve İFTAR —

* İftar vakti girince dua ile oruç hemen açılmalıdır. Besmele ve duayı müteakip hurma ile, yoksa su ile açmak evladır.

-Akşam namazını edadan sonra iki rek’at da olsa «evvabin» namazı kılınmalıdır. Efdali altı rekâttır. İki rekâtta bir selâm verilir.

-Akşam’da fazla yememeli mide doldurulmamalı, yemeği müteakip dua edilmeli, eller yıkanıp, dişler misvâklanmalıdır.

-Yatsıya gitmeden abdest tazelenmeli, gece namazı da  kılınmalıdır.

SAHURA KALKIŞ

-Sahura mutlaka kalkılmalıdır. -İmsaktan önce Besmele ile kalkıp dua ve şükürden sonra ağız misvâklanmalı, abdest alınmalıdır.

-İki rekat gece namazı «Teheccüd Namazı» kılınmalıdır.

Sahur yemeği mutlaka yenilmeli, hiç olmazsa su içilmelidir. Lakin gündüz birşey yenilmiyecek diye mide tıka-basa doldurulmamalıdır.

-Yemeği müteakip dua etmeli, el-ağız yıkanılmalı, dişler misvâklanmalı ve oruca niyet edilmelidir

-Sabah namazına kadar uyumadan zikir ve münacaatla meşgul olunmalıdır.

-Namazları vaktinde kılmalı ve sonrasında çokça dua etmelidir.

İFTAR DUÂSI

 “Allâhumme leke sumtu ve bike ementu ve ‘aleyke tevekkeltü ve ‘alâ rızkıke eftârtü ve lisavmi ğadin neveytü fağfirli mê kaddemtû vemê ahhartû.”

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım ve yalnız Sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla iftar ettim ve yarın ki oruca niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı affet.

Bugünden Bir Hatırlatma Olarak

Ramazan Arefe Günü ve Bayramında Neler Yapmalıyız:

1- Erken kalkmak

2- Gusletmek

3- Misvâk kullanmak

4- Güzel koku sürünmek

5- Giyilmesi mübâh olan elbisenin en güzelini giymek

6- Allâh'ın (c.c.) nimetlerine şükretmiş olmak için sevinçli ve neşeli görünmek ve yüzük takınmak

7- Mescid-Ziyaret gibi yerlere girerken yenilen şeyin kuru hurma olması

8- Yenilecek olanın adedinin tek olması

9- Namaza erkence davranıp sabah namazını kılmak

10- Mûmin din kardeşi ile karşılaştığı zaman güler yüz göstermek

11- Elinden geldiğince çok sadaka vermek. Sadaka vermek kaza ve belayı def etmede çok faydalı bir ameldir.

Görüşlerinizi Bildirin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI